Krzyżyk zamykający popup

Dwie trzecie firm jest zdania, że wdrażanie nowych standardów oraz procesów związanych z ESG zwiększają ich koszty. Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują, że dostęp do finansowania stanowi największe wyzwanie w transformacji ku bardziej zrównoważonej działalności.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są koszty wdrażania standardów ESG według polskich firm?
  • Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami w kontekście zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie korzyści z wdrażania zrównoważonych rozwiązań dostrzegają firmy?
  • Jakie inwestycje planują firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju na najbliższe lata?

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w biznesie

W związku z postępującym kryzysem klimatycznym i nowymi regulacjami w obszarze ESG obejmującymi coraz więcej firm, stosunek do zrównoważonego rozwoju i poziom adopcji rozwiązań z tego obszaru staje się coraz ważniejszym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Autodesk przeprowadził drugą edycję badania „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych”, które zbadało stopień dojrzałości sektora przemysłowego i architektoniczno-budowlanego jeśli chodzi o wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań.

Obecne tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce nie jest wystarczające do realizacji celów porozumienia paryskiego i skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi, a branże przemysłowa i architektoniczno-budowlana przyczyniają się w ogromnym stopniu do spowolnienia procesu dekarbonizacji. Dlatego niezmiernie ważne jest wprowadzanie zmian pozwalających skutecznie dążyć do neutralności klimatycznej. Aby było to możliwe, potrzebna jest systematyczna edukacja przedsiębiorców w tym obszarze: nie tylko największych firm, ale przede wszystkim tych mniejszych graczy, którzy do tej pory nie koncentrowali się na realizacji celów ESG.

Wyniki badania „Droga do zrównoważonego rozwoju”

II edycja badania Autodesk pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju” zostało przeprowadzone wśród ponad 200 firm z sektorów przemysłowego, budowlanego oraz architektonicznego we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego a także Digital Real Estate powered by Proptech Foundation. Jego zadaniem było określenie stopnia adopcji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród firm sektora architektoniczno-budowlanego i przemysłowego, zdefiniowanie aktualnych problemów, z którymi mierzy się każda z ww. branż w tym obszarze a także przyjrzenie się narzędziom, z których najchętniej korzystają firmy integrując swoją działalność z globalnie przyjętymi regulacjami ESG.

Firmy biorące udział w badaniu przyznają, że zrównoważony rozwój jest obecnie ważnym elementem strategii i wizji kierownictwa (23%) lub przewidują, że stanie się tak w niedalekiej przyszłości (30%). W porównaniu do poprzedniej edycji badania zauważalna jest jednak pewna zmiana percepcji tego zagadnienia. Podczas gdy w 2021 r. zdecydowanie przeważały deklaracje, że ESG to ważny element strategii korporacyjnej, obecnie badani równie często przyznają, że jest to po prostu jeden z obszarów, na których się skupiają w swoich codziennych działaniach (41%).

Motywacje stojące za działaniami

Firmy biorące udział w badaniu podejmują działania związane ze zrównoważonym rozwojem przede wszystkim ze względu na wymogi przepisów prawa (72%), oczekiwania klienta (48%) ale także poprawę rentowności (23%). Dla branży przemysłowej istotne są także oczekiwania partnerów i łańcucha dostaw (26%) a także utrzymanie klientów (23%), co nie ma odzwierciedlania w wynikach pozostałych sektorów. Z kolei dla respondentów z sektora architektonicznego najważniejsze są relacje inwestorskie (16%). Aż 30% firm budowlanych wskazywało na poprawę rentowności.

Jak pokazują wyniki najnowszego badania najważniejszą korzyścią płynącą dla wszystkich branż ze zrównoważonej działalności okazało się zmniejszenie zużycia energii, na którą wskazało aż 77% firm przemysłowych oraz 64% przedsiębiorstwa z branży architektoniczno-budowlanej, a także lepsze wykorzystanie zasobów, ważne szczególnie dla przemysłu (65% wskazań). Respondenci z sektora przemysłowego częściej niż z innych badanych branż, wskazywali też na doskonalenie procesów (24%) i ograniczanie ryzyka (14%). Z kolei uczestnicy badania z firm architektoniczno-budowlanych wybierali częściej poprawę jakości projektu (24%), a także lepsze zrozumienie celów biznesowych (14%).

Wyzwania związane z finansowaniem

Z badania wynika, że brak środków finansowych jest zdecydowanie największym wyzwaniem dla firm w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ich finansowanie jako trudne lub zdecydowanie trudne oceniło 25% badanych w 2021 roku i aż 41% w 2024 roku. Najczęściej na problem ten wskazywali przedstawiciele branży architektonicznej (52%). Innymi wyzwaniami dla firm są w tym obszarze: dostęp do szkoleń (49%) oraz dostęp do oprogramowania i technologii (43%).

Zdaniem blisko dwóch trzecich badanych, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju (wdrażanie nowych standardów oraz procesów) zwiększają koszty firmy. Odsetek wskazań w tym aspekcie wzrósł od 2021 roku o blisko 14 p.p.

Planowane inwestycje w zrównoważony rozwój

Zapytani o wartość inwestycji, jakie planują w ciągu najbliższych lat w celu przekształcenia się w firmę bardziej zrównoważoną, ¼ badanych podała, że nie wyda na ten cel więcej niż 10 000 EUR. Podobny procent firm nie był w stanie oszacować skali planowanych wydatków związanych z transformacją ekologiczną, a 8% badanych nie planuje takiego budżetu. Wydatki wyższe niż 100 000 EUR zadeklarowało ok 20% firm. Podobnie jak w I edycji badania, wśród najczęstszych kierunków inwestycji wskazywanych przez firmy były: ograniczenie zużycia energii i materiałów (91%), zgodność z przepisami prawa (82%) oraz technologia i oprogramowanie (73%). Badane firmy oceniają także, że to właśnie w tych obszarach wydatki będą w dalszym ciągu wzrastały w ciągu najbliższych dwóch lat.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS