Krzyżyk zamykający popup

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ AKADEMIA ESG

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Akademii ESG dostępnej pod adresem [www.akademiaesg.pl] („Strona”), w tym zakładania Profilu Partnera oraz odpowiadania na Artykuły w ramach Strony. 

 1. DEFINICJE
  Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:
 2. WYMOGI TECHNICZNE
  • Korzystanie ze Strony wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
   • komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript; 
  • aktywny adres e-mail, w przypadku zakładania Konta Partnera.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
  • Ten Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, w szczególności warunki odpowiadania na Artykuły, jak również zakładania i prowadzenia Konta Partnera, w tym tworzenia Profilu Partnera, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników. Każdy kto chce skorzystać z Strony musi zapoznać się wcześniej z Regulaminem.
  • Przeglądanie Artykułów, odpowiadanie na Artykuły, dodawanie komentarzy do Artykułów lub kontakt ze Operatorem Strony z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymaga zakładania konta na Stronie. 
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Strony w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Operatora Strony oraz innych Użytkowników.
  • Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie pod adresem www.akademiaesg.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Operator Strony zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. KONTO PARTNERA
  • Utworzenie Konta Partnera jest realizowane przez Operatora Strony na podstawie informacji uzyskanych od Partnera. 
  • Partner ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wnioskować o usunięcie Profilu Partnera. Aby usunąć Profil Partnera, Partner powinien przesłać e-mail na adres Operatora Strony.
 5. KONTAKT Z PARTNEREM I REAKCJA NA ARTYKUŁ
  • W ramach Strony Użytkownik może skontaktować się z Partnerem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod Artykułem.
  • Aby odpowiedzieć na Artykuł Użytkownik, musi wypełnić formularz znajdujący się pod treścią Artykułu oraz wskazać swoje imię, nazwisko, adres email, firmę oraz treść wiadomości.
  • Odpowiadanie na Artykuły jest nieodpłatne. 
  • Dane osobowe Użytkownika odpowiadającego na Artykuł, w tym w szczególności dane kontaktowe oraz wiadomość, będą przekazywane Partnerowi na zasadzie udostępnienia danych osobowych. Partner, jako odrębny od Operatora Strony administrator danych, jest obowiązany przekazać Użytkownikowi odpowiadającemu na Artykuł informacje, których obowiązek przekazania wynika z przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Użytkownika, będą przekazywane Partnerowi szyfrowanymi środkami komunikacji ustalonymi pomiędzy Operatorem Strony, a Partnerem.
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora Strony określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem [www.akademiaesg.pl/polityka-prywatnosci].
 7. DZIAŁANIE STRONY I REKLAMACJE
  • Operator Strony podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Strony i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  • Użytkownik może powiadomić Operatora Strony o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Strony poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej..
  • Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Strony lub Konta Partnera powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
  • Operator Strony zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
 8. ZMIANY REGULAMINU
  • Operator Strony może zmienić Regulamin w przypadku:
   • zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;
   • zmiany funkcjonalności Strony lub zasad działania Strony, która wpływa na treść Regulaminu.
  • Operator Strony informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu minimum 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian. Użytkownicy, którzy posiadają Konto Partnera otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Partnera. Pozostali Użytkownicy otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę.
  • W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Użytkownik utraci możliwość korzystania ze Strony. 
 9. KONTAKT ZE OPERATOREM STRONY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
  • Wszelkie spory z Użytkownikami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora Strony. 
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.
 11. Profil Partnera – indywidualny profil, który Operator Strony tworzy dla Partnera;. W ramach Profilu Partnera Operator Strony udostępnia informacje o prowadzonej przez Partnera działalności, obejmujące m.in.: logo Partnera, nazwę, opis działalności, informację o partnerach biznesowych oraz współpracownikach
 12. Artykuł – treści publikowane przez Operatora Strony dotyczące obszaru ESG;
 13. Operator Strony – Przemysław Chimczak-Bratkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ThinkCo sp. z o. o.”, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Górnośląska 7B/7, 00-443 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001102235, NIP 7011202099, REGON 52845376700000, adres e-mail: [chimczak@thinkco.pl] 
 14. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Strony, dostępna pod adresem www.akademiaesg.pl/polityka-prywatnosci;
 15. Partner – Użytkownik współpracujący z Operatorem Strony, którego działalności dotyczą Artykuły;
 16. Regulamin – ten dokument;
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 18. Użytkownik osoba, która korzysta ze Strony w celu odpowiadania na Artykuły lub która zarejestrowała się na Stronie tworząc Konto Partnera, Użytkownikiem jest także Partner.