Krzyżyk zamykający popup

Poznaj założenia inicjatyw wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu?
  • Jakie inicjatywy wchodzą w jego skład?

Europejski Zielony Ład został zainicjowany w grudniu 2019 r. przez Komisję Europejską. Program jest kompleksową, długoterminową strategią wzrostu gospodarczego opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Podkreślono w nim potrzebę całościowego, międzysektorowego podejścia, w ramach którego odpowiednie obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach takich jak: klimat, środowisko, energia, transport, przemysł, rolnictwo oraz zrównoważone finansowanie.

Europejski Zielony Ład zakłada:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 55 proc. do 2030 r.,
  • osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r.,
  • ograniczenie wykorzystywania zasobów naturalnych oraz przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle do poziomu jak najbliższego zeru oraz inwestowanie w zielone technologie i ochronę środowiska,
  • zachowanie i odbudowę ekosystemów naturalnych jako podstawę dobrostanu obywateli,
  • sprawiedliwe rozłożenie kosztów transformacji klimatycznej.

Główne inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu:

Pakiet „Gotowi na 55” 

To zestaw propozycji legislacyjnych mających dostosować unijne polityki i regulacje sektorowe do zobowiązania UE zakładającego zmniejszenie unijnej emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z poziomem z 1990 r.), oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet umożliwi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w głównych sektorach gospodarki, a jednocześnie wesprze w działaniach na rzecz transformacji klimatycznej obywateli i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji czy sektory narażone na ryzyko ucieczki emisji.

Europejskie prawo klimatyczne

To rozporządzenie przekształcające ambicję polityczną dotyczącą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w wiążące zobowiązanie prawne. Europejskie prawo klimatyczne posłuży do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz do zobowiązania państw członkowskich do wywiązania się z postanowień Porozumienia Paryskiego. Rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do: podjęcia działań w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.; zapowiada wdrażanie nowych środków unijnych na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej przy jednoczesnej kontroli Komisji Europejskiej nad działaniami krajowymi i unijnymi; oraz upoważnia Komisję Europejską do wprowadzania w przyszłości niezbędnych, ogólnoeuropejskich mechanizmów zmierzających do spełnienia celów klimatycznych.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Strategia przedstawia długofalową wizję, zgodnie z którą społeczeństwo Unii Europejskiej ma do 2050 r. stać się odporne na zmiany klimatu i w pełni przystosowane do jego nieuniknionych skutków.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Strategia jest wszechstronnym i długoterminowym planem na rzecz ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Jej celem jest odbudowa różnorodności biologicznej Unii Europejskiej do 2030 r. Plan przewiduje m.in.: objęcie ochroną co najmniej 30 proc. unijnych terenów lądowych i morskich poprzez rozszerzenie obecnych obszarów Natura 2000, a także rekultywację zdegradowanych ekosystemów poprzez ograniczenie stosowania pestycydów, czy posadzenie 3 mld drzew w UE.

Strategia „od pola do stołu”

Strategia pomóc UE osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. poprzez przestawienie obecnego systemu żywnościowego na zrównoważony model. Plan w kompleksowy sposób uwzględnia wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, społeczeństwa i planety. Strategia zakłada cele takie jak: redukcja użycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, czy zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego.

Europejska strategia przemysłowa

Jej celem jest wspieranie przemysłu jako katalizatora zmian, innowacji i wzrostu gospodarczego. Strategia ma na celu zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej i sprawienie, by europejski przemysł przewodził w transformacji ekologicznej oraz cyfrowej.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Koncentruje się na projektowaniu i produkcji produktów w taki sposób, by zapewnić jak najdłuższe wykorzystywanie raz użytych zasobów  w unijnej gospodarce. Produkty wprowadzane do obrotu mają być trwalsze, łatwiejsze do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu i w jak największym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu zamiast surowców pierwotnych. Plan zakłada ograniczenie produkcji wyrobów jednorazowego użytku, eliminację przedwczesnego skracanie cyklu życia produktów i zakaz niszczenia niesprzedanych dóbr trwałego użytku. Istotnym założeniem jest także wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie im dostępu do wiarygodnych informacji na temat możliwości naprawy i trwałość produktów, co pomoże im w dokonywaniu zrównoważonych środowiskowo wyborów. 

Sprawiedliwa transformacja

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie dla niektórych państw członkowskich czy regionów większym wyzwaniem niż dla innych. UE wprowadziła mechanizm sprawiedliwej transformacji, by finansowo i technicznie wesprzeć te państwa i regiony, dla których przechodzenie na niskoemisyjną gospodarkę będzie najtrudniejsze. Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga w łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków transformacji koncentrując się na regionach, gałęziach przemysłu, czy pracownikach dotkniętych przez nią w największym stopniu. 

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS