02 grudnia , 2021

Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Już są najnowsze wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych, który zrealizowaliśmy razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Pierwsza edycja badania dotyczy spółek WIG20 z mWIG40

 

O projekcie

Benchmark Strategii Klimatycznych to regularne i obszerne badanie strategii klimatycznych firm. Wskaźniki opracowane w ramach Benchmarku przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible zostały tak opracowane, aby stanowiły wsparcie dla spółek w spełnianiu wymagań ratingowych. Obecna analiza dotyczy raportów zintegrowanych za 2020 rok. W ramach Benchmarku, na podstawie bieżących danych publikowanych przez spółki, będą realizowane kolejne analizy, w tym również branżowe.

 

Analizowane obszary

W ramach projektu wyodrębnionych zostało czternaście kluczowych obszarów, według których oceniano stopień zaawansowania raportowania kwestii klimatycznych:

 • zarządzanie ryzykiem
 • raportowanie emisji
 • polityka klimatyczna
 • cele klimatyczne
 • partnerstwa na rzecz klimatu
 • wskaźniki emisyjności
 • globalne polityki SDG
 • włączanie OZE
 • efektywność energetyczna
 • governance klimatyczny
 • zespół ds. zrównoważonego rozwoju
 • wytyczne TCFD
 • zarządzanie strategiczne
 • działalność zrównoważona (Taksonomia)

 

Wnioski z pierwszej edycji badania

Obszary

 • Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach, chociaż rzadko jest zaawansowana i kompletna, to jednak stanowi stały punkt w komunikacji firm
 • Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym przez spółki obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone/niepełne raportowanie wymaganych wskaźników i informacji
 • Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi to dodatek do polityki środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych (finansowo mierzalnych) celów
 • Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia Celów Porozumienia Paryskich i horyzontu 2050. Nieliczne przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali
 • W wielu raportach brakuje opisu kwestii faktycznych (mierzalnych) działań na rzecz efektywności energetycznej i OZE, mimo wielorakich deklaracji
 • Choć w sporej części komunikacji podniesione są kwestie klimatyczno-środowiskowe jako bardzo istotne dla interesariuszy – niewielka liczba firm dostosowała do tego swoje struktury (przez nadanie odpowiedzialności w zarządzie czy wskazanie, lub powołanie konkretnych zespołów/zadań)

  

Kto najlepiej raportuje, czyli rankingi firm

Wnioski – ranking ogólny

 • Numerem jeden w raportowaniu kwestii klimatycznych spośród badanych spółek jest CCC – spółka zdobyła 21 punktów na 23 możliwych
 • W pierwszej piątce spółek najlepiej raportujących kwestie klimatyczne są przedstawiciele różnych branż, co oznacza, że nie ma w tym obszarze charakterystycznych cech branżowych
 • Można zauważyć wysoką pozycję przemysłu ciężkiego w pierwszej dziesiątce firm najlepiej raportujących kwestie klimatyczne. Zaskoczeniem jest bardzo niska pozycja instytucji finansowych – tylko jedna instytucja finansowa znalazła się w TOP 10
 • Widoczny jest niski poziom raportowania kwestii klimatycznych firm z branży IT – z dużej liczby firm IT w zestawieniu tylko jedna miała politykę klimatyczną oraz raportowanie na dobrym poziomie
 • Warto docenić zaawansowanie w realizacji polityk klimatycznych firm biorąc pod uwagę szczególnie te firmy, które prowadzą działalność kwalifikującą się do objęcia Unijną taksonomią – czyli najbardziej istotną z punktu widzenia transformacji energetycznej i polityk klimatycznych. Są to np. sektory paliwowo-energetyczne, operatorzy sieci, firmy budowlane i deweloperskie, transportowe, przemysł ciężki, wydobywczy ichemiczny. Sektory te, z uwagi na presję regulacyjną, społeczną i oczekiwania instytucji finansowych, powinny wdrażać zaawansowane rozwiązania w kwestiach polityk klimatycznych i dekarbonizacyjnych.

 

Wnioski – spółki taksonomiczne

 • W ramach analiz odnotowaliśmy wysoki poziom raportowania energetycznych spółek skarbu państwa. Analizy wskazują na pozytywny trend w jakości i zakresie raportowania kwestii klimatycznych i środowiskowych – szczególnie w obszarze monitorowania i kalkulacji emisji CO2 czy analizy ryzyk klimatycznych. Jakkolwiek te analizy ryzyk klimatycznych nie są pogłębione np. emisje nie mierzone we wszystkich zakresach, to jednak znacząco rozszerzyły się o kwestie zarządzania ryzykami i wskaźnikami ESG (w szczególności w obszarze środowiska i zapobiegania/adaptacji do zmian klimatu)  
 • Spółki taksonomiczne zasadniczo dobrze raportują emisje i wskaźniki energetyczne, jednak często nie biorą pod uwagę np. wytycznych TCFD – gdyby je uwzględniły, ich raportowanie byłoby na bardzo wysokim poziomie
 • Mimo zaawansowanych narzędzi i działań środowiskowych, spółki tracą na ograniczonej komunikacji i ocenie strategicznej

 

Wnioski – spółki nietaksonomiczne

 • Wśród liderów spółek nietaksonomicznych (TOP 5) pojawiają się firmy, w których nacisk na wdrażanie dostosowań klimatycznych jest relatywnie mniejszy, niż w przypadku sektorów taksonomicznych jak np. energetyczny, ciężki przemysł, transport, itd.:
  • Firmy odzieżowe i obuwnicze, choć mniej narażone na ryzyka regulacyjne, zainwestowały sporo wysiłku w wizerunek odpowiedzialnych klimatycznie (np. ze względu na inwestorów i klientów międzynarodowych)
  • Poza nimi w pierwszej piątce znajdują się najbardziej zainteresowane obszarem firmy z sektora finansowego
  • Poza największymi firmami z ambicjami międzynarodowymi nie ma firm prowadzących zaawansowane polityki klimatyczne

 

Wnioski – instytucje finansowe

Wśród firm finansowych zwraca uwagę niski poziom wdrożenia wytycznych i rekomendacji dot. polityk zrównoważonego rozwoju i klimatycznych:

 • Działania w obszarze dotyczą wymogów wobec klientów i kredytobiorców
 • Polityki klimatyczne nie są sformalizowane
 • W obszarze klimatycznym dominują deklaracje wsparcia procesów transformacyjnychfirmy nie posiadają najczęściej programów i narzędzi wewnętrznych przekształceń

 

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Share

Przeczytaj także

termin_iko3