Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych

Już są najnowsze wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych, który zrealizowaliśmy razem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa Pierwsza edycja badania dotyczy spółek WIG20 z mWIG40   O projekcie Benchmark Strategii Klimatycznych to regularne i obszerne badanie strategii klimatycznych firm. Wskaźniki opracowane w ramach Benchmarku przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible zostały tak opracowane, aby stanowiły wsparcie dla spółek w spełnianiu wymagań ratingowych. Obecna analiza dotyczy raportów zintegrowanych za 2020 rok. W ramach Benchmarku, na podstawie bieżących danych publikowanych przez spółki, będą realizowane kolejne analizy, w tym również branżowe.   Analizowane obszary W ramach projektu wyodrębnionych zostało czternaście kluczowych obszarów, według których oceniano stopień zaawansowania raportowania kwestii klimatycznych: zarządzanie ryzykiem raportowanie emisji polityka klimatyczna cele klimatyczne partnerstwa na rzecz klimatu wskaźniki emisyjności globalne polityki SDG włączanie OZE efektywność energetyczna governance klimatyczny zespół ds. zrównoważonego rozwoju wytyczne TCFD zarządzanie strategiczne działalność zrównoważona (Taksonomia)   Wnioski z pierwszej edycji badania Obszary Analiza ryzyk klimatycznych jest podstawowym, opisywanym działaniem w firmach, chociaż rzadko jest zaawansowana i kompletna, to jednak stanowi stały punkt w komunikacji firm Raportowanie emisji jest drugim najczęściej opisywanym przez spółki obszarem, ze względu na istniejący już obowiązek raportowania. Punktacja wskazuje jednak na ograniczone/niepełne raportowanie wymaganych wskaźników i informacji Duża część firm nawiązuje do polityk klimatycznych, jednak dla większości stanowi to dodatek do polityki środowiskowej, często niesformalizowany lub pozbawiony konkretnych (finansowo mierzalnych) celów Cele klimatyczne, jeśli istnieją, sprowadzają się do potwierdzenia Celów Porozumienia Paryskich i horyzontu 2050. Nieliczne przypadki wskazują na dostosowanie do celów globalnych centrali W wielu raportach brakuje opisu kwestii faktycznych (mierzalnych) działań na rzecz...

ZOBACZ WIĘCEJ


termin_iko3