Krzyżyk zamykający popup

ESG kojarzy się przede wszystkim z ochroną środowiska, ale pojęcie to obejmuje także kwestie społeczne oraz ład korporacyjny. Dowiedz się, co dokładnie kryje się za literami S i G. 

Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie są główne filary ESG?
 • W jakim stopniu firmy uwzględniają je już w swoich strategiach? 
 • Jakie są przykłady działań wspierających społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny? 

ESG zyskuje na znaczeniu wśród polskich firm, jednak jedynie 28 proc. przedsiębiorstw uwzględnia w swoich strategiach jego wszystkie trzy aspekty – wynika z raportu PwC „ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym – nadal deklaracja, a nie rzeczywistość”. Pierwszy z nich, aspekt środowiskowy – symbolizowany przez literę E od angielskiego „environmental” – jest najlepiej rozwinięty. Mniej popularne są czynniki społeczne, symbolizowane przez literę S od angielskiego „social” oraz ład korporacyjny, symbolizowany przez literę G od angielskiego „governance”.

S i G pozostają w tyle

Czynniki społeczne są związane z relacjami z dostawcami, klientami, lokalnymi społecznościami oraz pracownikami. Przedsiębiorcy zwracają na nie stosunkowo małą uwagę – 30 proc. z nich deklaruje, że uwzględnia je w swojej strategii jedynie w niewielkim lub żadnym stopniu, wynika z badania PwC. Obok czynników środowiskowych i społecznych zasady ESG obejmują również ład korporacyjny. Pod tym hasłem rozumiana jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, wyznaczająca ramy dla jego funkcjonowania. Składa się na nią zestaw podstawowych zasad, praktyk i procesów związanych z zarządzaniem firmą. Ze wszystkich trzech aspektów ESG to właśnie ład korporacyjny wypada najgorzej – zaledwie 32 proc. firm deklaruje, że w pełni uwzględnia działania w tym zakresie w swojej strategii. 

ASPEKTY ESG NAJCZĘŚCIEJ UWZGLĘDNIANE W STRATEGIACH FIRM

źródło: PwC, ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym: nadal deklaracje a nie rzeczywistość, 2022.
niezaadresowanemało zaadresowaneśrednio zaadresowanezaadresowane
środowisko6%4%28%62%
kwestie społeczne4%24%12%60%
ład korporacyjny6%22%40%32%

Wspieranie pracowników

O ile działania wspierające środowisko są łatwe do zidentyfikowania, to te związane z kwestiami społecznymi mogą nie być tak oczywiste. Istotnymi aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu są dbałość o dobrostan pracowników oraz angażowanie się w sprawy lokalnych społeczności. Przedsiębiorcy chcąc poprawić swoją działalność w tym zakresie mogą zacząć od poświęcania uwagi lepszym warunkom pracy – zapewniając równe szanse zatrudnienia, uczciwe wynagrodzenie, dostęp do opieki zdrowotnej czy podejmując aktywności na rzecz równości i różnorodności.

Pracodawcy, którzy wprowadzili tego typu działania, zauważają ich obustronne korzyści. 70 proc. firm z branży logistycznej, które zainwestowały w pakiety wellness dla pracowników, odnotowuje zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie absencji, wynika z badania Panattoni w „European Logistics & Supply Chain Sustainability Report”.

Do benefitów pozapłacowych oferowanych przez pracodawców można zaliczyć także:

 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiety ubezpieczeń,
 • kompleksowe pakiety zdrowotne, 
 • wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, 
 • programy odnowy biologicznej,
 • dofinansowanie aktywności sportowej,
 • kafeteria. 

Miejsce pracy ma znaczenie

Ważnym aspektem jest także dobre skomunikowanie miejsca pracy. Bliskość transportu publicznego jest istotnym czynnikiem przy wyborze nieruchomości biurowej dla 86 proc. inwestorów i najemców w Europie, a udogodnienia dla rowerzystów i pieszych dla niemal 70%, wynika z badania CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG”. Lokalizacja biura powinna gwarantować także odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. Dobre skomunikowanie nie zawsze jest jednak możliwe. Wówczas pracodawca może zdecydować się na np. zorganizowanie linii autobusowej czy finansowanie dojazdów samochodami osobowymi tym pracownikom, którzy zabierają ze sobą więcej osób.

Warto wspomnieć także o tzw. społecznych cechach budynków, wpływających na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Prawie 70 proc. europejskich najemców i inwestorów przy wyborze nieruchomości zwraca uwagę na czynniki oddziałujące na samopoczucie pracowników. Można do nich zaliczyć m.in.: dostęp do światła dziennego, naturalnej roślinności i świeżego powietrza, przestrzeganie norm dotyczących poziomu hałasu czy zapewnienie możliwości ćwiczeń fizycznych. Przykładem dbania o dobrostan pracowników jest aranżowanie ścieżek i chodników w taki sposób, aby można się nimi przemieszczać z dala od samochodów, w otoczeniu drzew zapewniających cień. 

Niemal połowa najemców i inwestorów zwraca uwagę na to, by lokalizacja biura umożliwiała firmie angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Do tego typu przedsięwzięć zalicza się finansowanie lokalnych inicjatyw (np. stypendia dla zdolnych uczniów, budowa świetlicy), wspieranie organizacji charytatywnych lub sponsorowanie wydarzeń organizowanych w okolicy. Ponadto pracodawcy zachęcają pracowników do udziału w wolontariatach. Takie aktywności mają na celu zaangażowanie i wzbudzenia poczucia sprawczości. Dodatkowo firmy tworzą fundacje lub partnerstwa z organizacjami non-profit, a współprace z instytucjami akademickimi oraz programy szkoleniowe dla lokalnych społeczności pomagają w tworzeniu innowacji oraz kształceniu potencjalnych pracowników.

G jak odpowiedzialne zarządzanie

Ład korporacyjny (reprezentowany przez literę G w skrócie ESG) to system kontroli i procedur mających zapewnić prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem. O jakości ładu korporacyjnego świadczą takie czynniki jak profesjonalna kadra zarządzająca, transparentna struktura zarządu oraz odpowiedzialny społecznie i środowiskowo system zarządzania.

Jednym z podstawowych działań z zakresu ładu korporacyjnego jest niedyskryminacyjna polityka zatrudnienia, obejmująca również sprawiedliwy system wynagrodzeń. Firmy wdrażające polityki różnorodności i inkluzywności dbają o to, aby każdy pracownik miał równe szanse na rozwój i awans, niezależnie od płci, wieku, rasy czy orientacji seksualnej. Respektowanie praw pracowników to kolejny kluczowy aspekt odpowiedzialnego zarządzania. Przestrzeganie standardów pracy, zapewnianie bezpiecznych warunków oraz dbanie o rozwój zawodowy pracowników są fundamentami, które przyczyniają się do budowania lojalności i zaangażowania zespołu.

Innym istotnym działaniem jest tworzenie łańcuchów dostaw zgodnych z zasadami etycznymi. Zrównoważony łańcuch dostaw to taki, który nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, lokalne społeczności oraz samych pracowników. Przedsiębiorstwa, które wprowadziły zasady zrównoważonego łańcucha dostaw, dostrzegają głównie niematerialne korzyści w postaci większego zadowolenia pracowników oraz klientów. Około połowa badanych deklaruje, że wdrożenie polityki ESG w tym aspekcie pomogło polepszyć jakość życia zatrudnionych, wynika z raportu EY „Supply Chain Sustainability Report 2022”. Zadowolenie pracowników bezpośrednio przekłada się z kolei na mniejszą rotację.

Sam zarząd również może być zrównoważony

Ład korporacyjny obejmuje również wewnętrzne struktury zarządcze – skład i zasady funkcjonowania stanowisk kierowniczych odgrywają kluczową rolę w budowaniu zrównoważonej organizacji. Merytokratyczny skład zarządu i rady nadzorczej oznacza, że członkowie tych organów są wybierani na podstawie ich umiejętności, doświadczenia i kompetencji. Powinni oni dbać o transparentny charakter procesów, przejawiający się m.in. regularnym i szczegółowym raportowaniem pozafinansowym. 

Raportowanie pozafinansowe pozwala na dokładne śledzenie działalności firmy zewnętrznym interesariuszom, co poświadcza wiarygodność organizacji. Przejrzystość komunikacji jest szczególnie istotna z punktu widzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw, kiedy to inne przedsiębiorstwa podejmują decyzję, czy chcą współpracować z daną firmą. To zagadnienie ważne również dla akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, którzy powinni posiadać dostęp do informacji i równe prawa w procesach decyzyjnych.

Kolejne elementy zrównoważonego zarządzania to zwalczanie korupcji i przestrzeganie wysokich standardów etycznych w środowisku pracy. Firmy powinny dbać o zgodność swoich działań z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi kodeksami etyki, wspieranymi przez politykę antykorupcyjną, programy szkoleniowe oraz mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości.

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS