Krzyżyk zamykający popup

Choć ESG jest niekiedy określane jako czynniki pozafinansowe, to działania w jego zakresie mogą mieć bezpośredni wpływ na zyski firmy. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Kto oczekuje uwzględniania ESG strategiach firm?
  • Jak ESG wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa?
  • Jakie korzyści płyną z włączania ESG do strategii biznesowej?

Aż 71 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanych przez zaledwie sto przedsiębiorstw – wynika z raportu organizacji CDP. Aktywne zaangażowanie biznesu w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest kluczowe w walce o lepszą przyszłość planety.

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie już sprawę, że zmiany klimatyczne wpływają na ich działalność gospodarczą. Ekstremalne temperatury, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe czy brak wody mogą zagrażać funkcjonowaniu i rozwojowi firm, zwłaszcza w sektorach zależnych od surowców i energii. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój zielonej energetyki i ograniczenie konsumpcji surowców naturalnych wymagają współpracy między rządem a sektorem prywatnym na poziomie systemowym.Koncepcja ESG nakłada na firmy obowiązek dbałości o środowisko, społeczeństwo, a także pielęgnowanie dobrych praktyki korporacyjnych, łącząc zysk ekonomiczny z troską o wartości istotne dla całego społeczeństwa.

Dlaczego ESG zyskuje na znaczeniu?

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej, ESG staje się ważnym elementem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Uwzględnienie czynników ESG w strategii firmy jest nie tylko odpowiedzią na globalne wyzwania, ale również sposobem na średnio- i długoterminowe oszczędności oraz budowanie wartości i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Przedsiębiorstwa dysponują zasobami – ludzkimi, finansowymi i technologicznymi – które można wykorzystać do wprowadzania pozytywnych zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Najwięksi gracze mają także wpływ na świadomość i zachowania konsumentów oraz na mniejsze podmioty z ich łańcucha dostaw. Mogą zatem promować i wspierać zrównoważone praktyki, wyznaczać nowe kierunki i ustanawiać standardy odpowiedzialnego biznesu.

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w strategii otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości biznesowe ze względu na rosnący popyt na ekologiczne produkty i usługi, a także wzrost atrakcyjność jako pracodawcy.

Firmy zaczynają odczuwać presję nie tylko ze strony legislatora, ale także inwestorów czy konsumentów. Regulacje Unii Europejskiej wymagają od przedsiębiorstw strategicznego podejścia do zarządzania kwestiami ESG i przyczyniają się do transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Równocześnie sami konsumenci coraz częściej szukają produktów i usług wytworzonych z poszanowaniem środowiska i kwestii społecznych, a rosnące oczekiwania względem łańcuchów dostaw dodatkowo wzmacniają tę tendencję. 

Wśród podmiotów, które mają lub będą miały w niedalekiej przyszłości, znaczący wpływ na biznes i na decyzje firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, warto wskazać:

  • Regulacje UE, które wymagają od firm strategicznego zarządzania kwestiami ESG i transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • Oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów i usług powstających z poszanowaniem środowiska i kwestii społecznych;
  • Sektor finansowy, który będzie potrzebował dokładnych i wystandaryzowanych informacji o działalności przedsiębiorstwa, aby pomóc mu przejść na bardziej zrównoważony model oraz umożliwić dostęp do finansowania zewnętrznego;
  • Inwestorzy, którzy będą potrzebowali szczegółowych i wystandaryzowanych informacji na temat uwzględnienia czynników ESG w przedsiębiorstwie, aby podejmować decyzje inwestycyjne.

ESG a wyniki finansowe

Zwrócenie uwagi na kwestie związane z ESG pozwala firmom lepiej zrozumieć jaki wpływ wywierają na środowisko oraz społeczeństwo. Po dokonaniu takiej identyfikacji kolejnym krokiem jest próba zintegrowania dobrych praktyk w tym zakresie z dotychczasową działalnością biznesową. Dane dotyczące ESG powinny być istotnym czynnikiem w decyzjach zarządczych, gdyż umożliwiają one dokonywanie świadomych wyborów wspierających zrównoważoną gospodarkę przez konsumentów i inwestorów.

Czynniki ESG są niekiedy określane jako „niefinansowe” lub „pozafinansowe”. Istnieje jednak pewna wątpliwość co do stosowności tych terminów, ponieważ sugerują one, że informacje te nie mają znaczenia finansowego. Tymczasem kwestie ESG mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przykładowo, jeśli dana spółka nie stosuje właściwych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i etyki biznesu, może zostać obciążona znacznymi karami i kosztami prawnymi, jeśli uwikła się w związany z tym skandal.  Podobnie nieodpowiednie zarządzanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki, między innymi poprzez: niższą rentowność, koszty dostosowania do zmieniających się przepisów, czy utratę klientów oraz inwestorów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ESG.

PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE ESG SŁABE ZARZĄDZANIE ESG
Zarządzanie ryzykiem– Lepsza gotowość do zarządzania ryzykiem
– Lepsze długoterminowe planowanie finansowe
– Koszty przestrzegania przepisów, grzywny i kary regulacyjne
– Wyższe ryzyko incydentów lub skandali związanych z ESG
Wyniki operacyjne–  Oszczędności wynikające z efektywniejszego wykorzystania energii i zasobów
– Niższa rotacja zatrudnienia i wyższa produktywność pracowników
– Ryzyko sporów pracowniczych i przestojów w pracy
–  Wyższe koszty wynikające z nieefektywnych procesów i nieefektywnego wykorzystania zasobów
– Wyższa rotacja zatrudnienia i niższa produktywność pracowników
– Ryzyko sporów pracowniczych i przestojów w pracy
Możliwości biznesowe– Możliwości B2B (kryteria ESG są coraz częściej jednym z wymogów, które muszą spełnić dostawcy)
– Pozyskiwanie klientów w wyniku dodawania nowych i/lub poszerzania istniejących zrównoważonych produktów i usług
– Utrata potencjalnych kontraktów biznesowych wskutek niemożności spełnienia wymogów ESG
– Słabsza pozycja konkurencyjna
Dostęp do kapitału i finansowania– Lepszy dostęp do finansowania (zarówno długu, jak i kapitału), w tym przez długoterminowych inwestorów instytucjonalnych
– Niższe koszty/lepsze warunki finansowania
– Wyższe koszty finansowania ze względu na premię za ryzyko ESG
– Utrata finansowania (w tym sprzedaż udziałów w spółce)
Rekrutacja– Wyższa wartość marki
– Postrzeganie spółki jako dobrego pracodawcy, co wpływa na zdolność spółki do pozyskiwania i zatrzymywania pracowników
– Większa lojalność klientów
– Utrata klientów w wyniku słabych praktyk ESG lub skandali związanych z ESG
– Trudności w przyciąganiu talentów
– Presja ze strony organizacji pozarządowych
Zaangażowanie interesariuszy– Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy
– Lepsze relacje z inwestorami
– Ryzyko protestów lokalnych społeczności
– Słaby rating ESG firmy i jego wpływ na ocenę spółki przez inwestorów
Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS