Krzyżyk zamykający popup

Poznaj rozwinięcie skrótu ESG i dowiedz się jakie czynniki stoją za poszczególnymi literami.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co oznaczają poszczególne litery w skrócie ESG?
  • Na jakiej podstawie wytypowano czynniki ESG?

ESG to angielski skrót powstały od słów environmental (środowiskowy), social (społeczny) oraz governance (ład korporacyjny). Oznacza czynniki, na podstawie których dokonuje się pozafinansowej oceny przedsiębiorstw, państw czy organizacji. Skrót zyskał popularność ze względu na liczne regulacje związane ze zrównoważonym rozwojem, w których używano go do opisania jego mierzalnych wymogów i parametrów.

Akronim odnosi się do trzech głównych obszarów działania związanych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podmioty, które wdrażają wymogi w zakresie ESG, mierzą i raportują swój wpływ na otoczenie – rozumiane zarówno jako środowisko naturalne jak i społeczeństwo – a także oceniają zarządcze aspekty swojej działalności. 

E, czyli czynniki środowiskowe (od angielskiego ,,environmental”)

Dotyczą sposobu w jaki firmy wykorzystują zasoby naturalne i jak wpływają na środowisko. Czynniki te to m.in. zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, adaptacja do zmian klimatycznych, efektywne wykorzystywanie energii i wody, minimalizacja zanieczyszczeń i odpadów, a także ochrona bioróżnorodności.

S, czyli czynniki społeczne (od angielskiego ,,social”)

Odnoszą się do wpływu firmy na społeczeństwo, w tym na pracowników, klientów, dostawców, lokalne społeczności i innych interesariuszy. Obejmują kwestie takie jak m.in. sprawiedliwe warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, promocja różnorodności i inkluzywności w zatrudnieniu, poszanowanie praw człowieka oraz pozytywny wpływ na społeczności lokalne.

G, czyli ład korporacyjny (od angielskiego ,,governance”)
Koncentruje się na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie, mechanizmach kontroli, procedurach mających na celu skuteczne zarządzanie, podejmowanie decyzji, przestrzeganie prawa i zaspokajanie potrzeb interesariuszy. Podkreśla znaczenie odpowiedzialnego zarządzania, transparentności oraz uczciwości w działaniach korporacyjnych. 

Czynniki zaliczane do ESG wypracowano między innymi na podstawie: 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, inicjatywy ONZ Global Compact, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka czy Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. 

Akademia ESG_Logo zielone kwadrat
Akademia ESG
Akademia ESG to największa w Polsce baza wiedzy o ESG. Inspirujemy do wdrażania zrównoważonych praktyk, stając się miejscem pierwszego wyboru dla każdego, szukającego najlepiej przygotowanych informacji na temat ESG.
NAPISZ DO NAS